top of page

Quad Remesher | Blender

Quad Remesher là một thuật toán tự động quad remeshing hoặc auto retopology, được phát triển bởi nhà phát triển của ZBrush ZRemesher. Được tạo ra nhằm tự động tạo ra lưới quad tối ưu cho các mô hình 3D, Quad Remesher đã đem lại nhiều lợi ích quan trọng cho quá trình mô hình hóa và hoạt động với các mô hình.

Want to read more?

Subscribe to www.dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now

Recent Posts

See All
bottom of page