top of page

Blender - Conform ObjectConform Object, là một tiện ích mở rộng cho Blender, được thiết kế cho các nhà mô hình 3D cần chiếu các đối tượng nhỏ lên bề mặt của một đối tượng lớn hơn theo một hướng cụ thể. Tiện ích mở rộng này giảm bớt sự phức tạp của công việc này bằng cách thực hiện nó theo cách không phá hủy, sử dụng vị trí và hướng của đối tượng nguồn để chiếu nó lên bề mặt của đối tượng mục tiêu.

Một số tính năng nổi bật của “Conform Object” bao gồm:

  • Tùy chọn menu chuột phải đơn giản thực hiện hoạt động trong một lần.

  • Chọn từ Chế độ Lưới hoặc Chế độ Shrinkwrap.

  • Sử dụng một lưới biến dạng để kéo dãn một đối tượng xung quanh bề mặt của một đối tượng khác.

  • Lưới cơ bản không bị ảnh hưởng.

  • Tùy chọn hoàn tác và áp dụng xử lý sự phức tạp, cơ bản của việc thêm và loại bỏ modifers.

  • Phù hợp với nhiều đối tượng cùng một lúc.Want to read more?

Subscribe to dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page