top of page

Hard Surface | Production

Blender | Plasticity | Zbrush | Substance

Khóa học tập hướng tới nâng cao kỹ năng modeling với Blender, Plasticity & kết hợp Zbrush lên chi tiết, cải thiện quá trình workflow cho lĩnh vực modeling hard surface & production. Đây là khóa học đi full quy trình từ modeling tới texture & render với Blender.

final_01_edited_edited.jpg
bottom of page