top of page

Hard Ops / Boxcutter

Updated: Jul 12, 2023

HardOps là một bộ công cụ đa dạng không chỉ dành riêng cho mô hình hóa trong Blender. Nó cung cấp các công cụ liên quan đến rendering, đối xứng và thậm chí cả công cụ Sculpt. Với khả năng linh hoạt và tính năng đa dạng, HardOps là trái tim của quy trình làm việc của bạn trong Blender và được khuyến nghị đặc biệt cho những người làm việc với mô hình cứng. Bộ công cụ này giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn mà không gây cản trở.

Want to read more?

Subscribe to dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All
bottom of page