top of page

Decalmachine

Decal Machine là một tiện ích mở rộng đáng giá cho Blender, cho phép tạo chi tiết trên bề mặt thông qua việc sử dụng các Decal dạng lưới, mà không cần tạo thêm các lưới bổ sung trên bề mặt và không yêu cầu sử dụng UV. Điều này mang lại sự thuận tiện trong quá trình lên Concept hard surface.

Want to read more?

Subscribe to www.dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now

Tags:

Recent Posts

See All
bottom of page