top of page

Physics Dropper | Blender

Đây là một trong những phần mở rộng rất hữu ích khi xây dựng môi trường, nó giúp sắp xếp các tài nguyên nhỏ một cách tự nhiên hơn mà không cần nỗ lực lớn để thiết lập. Chỉ cần chọn các đối tượng scene mà bạn muốn thả và nhấp vào "Thả".

Want to read more?

Subscribe to www.dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now

Recent Posts

See All
bottom of page