top of page

Physics Dropper | Blender

Đây là một trong những phần mở rộng rất hữu ích khi xây dựng môi trường, nó giúp sắp xếp các tài nguyên nhỏ một cách tự nhiên hơn mà không cần nỗ lực lớn để thiết lập. Chỉ cần chọn các đối tượng scene mà bạn muốn thả và nhấp vào "Thả".

Want to read more?

Subscribe to dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page