top of page

K-CYCLES 4.0.3

Updated: Jan 15

K-Cycles là một phiên bản tùy chỉnh được tối ưu hóa cao cho render Cycles, tạo ra hiệu suất tuyệt vời cho việc preview và render final. Nó được thiết kế để tương thích hoàn toàn với Cycles và được tối ưu hóa cho GPU Nvidia. Một số tính năng của K-Cycles bao gồm:

Want to read more?

Subscribe to dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All
bottom of page