top of page

K-CYCLES | BLENDER 3.6

K-Cycles là một phiên bản tùy chỉnh được tối ưu hóa cao cho render Cycles, tạo ra hiệu suất tuyệt vời cho việc preview và render final. Nó được thiết kế để tương thích hoàn toàn với Cycles và được tối ưu hóa cho GPU Nvidia. Một số tính năng của K-Cycles bao gồm:

Want to read more?

Subscribe to www.dart-poly.com to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now

Recent Posts

See All
bottom of page